Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“ nebo „Podmínky“)

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 21. 4. 2020.

 

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Následující definice vymezují pojmy v těchto VOP, kterými se řídí Smlouva o přepravě věci a vztahy při poskytování ostatních služeb mezi Přepravcem a Objednatelem.

 

„my“, „nás“, „naše“ a „Přepravce“ znamená společnost City Courier s.r.o., IČ 05273803, se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 261045 a Přepravce ve skupině Přepravce a zaměstnance Přepravce, zástupce a nezávislé dodavatele;

 

„vy“, „Objednatel“ a „vaše“ znamená odesilatele nebo objednatele zásilky;

 

„Příjemce“ znamená adresáta zásilky;

 

„Smlouva“ znamená jakýkoli typ smlouvy, která zahrnuje přepravu nebo ostatní služby a tato je považována za smlouvu o přepravě ve smyslu § 2555 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), ať už zahrnuje přepravu, či ostatní služby, či obojí;

 

„přeprava“ znamená a zahrnuje veškeré přepravní operace a služby, které provádíme v souvislosti s přemísťováním zásilky;

 

„ostatní služby“ znamená námi poskytované jiné než služby než přepravu – zejména skladování, třídění, sdružování a rozdružování, balení, kompletaci apod. zásilek, či organizaci přepravních služeb a další, hodnotu přidávající a související služby;

 

„zásilka“ znamená dokumenty nebo zboží jakékoli povahy (ať volně ložené nebo balené v jednom nebo více kusech), které byly přijaty k přepravě z jednoho místa do druhého nebo pro které jsme akceptovali provádění ostatních služeb, ať již podle Objednávky, nákladního listu či jiného důvodu;

 

„webové rozhraní“ znamená webový portál některého z e-shopu či platformu sdružující e-shopy (zejména shoptet.cz apod.), emailovou komunikaci, komunikaci prostřednictvím mobilního telefonu a psaných zpráv (Watsapp, Messanger, apod.). Platí, že Objednatelem sdělené webové rozhraní je to, kterého se týká Smlouva;

 

„zakázané druhy zboží” znamená zboží, jehož přeprava je zakázána zákonem, nařízeními nebo předpisy kteréhokoli státu, ve kterém nebo skrz který je zásilka dopravována;

 

„vnitrostátní přeprava“ je přeprava, jejíž výchozí a cílové místo leží na území České republiky.

 

2. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVY

Smlouvu o přepravě věci (zásilky) nebo o provádění ostatních služeb uzavíráte s Přepravcem, který akceptoval přepravu vaší zásilky či provedení ostatních služeb. Souhlasíte, že Přepravce může subdodavatelskému podnikateli zadat celou přepravu nebo její část nebo provádění ostatních služeb, a to na základě rozhodnutí Přepravce.

 

3. SJEDNÁNÍ SMLOUVY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1. V momentu odeslání objednávky přes webové rozhraní některého z e-shopu či na platformě sdružující e-shopy (zejména shoptet.cz apod.), vyplněním objednávky našich služeb, objednáním emailem, telefonem, předáním zásilky do našich rukou či vyplněním a potvrzením nákladního listu (dále jen „Objednávka“) je uzavřena Smlouva. Akceptace vaší Objednávky ve smyslu předchozí věty je činěna pomocí softwarového řešení a skutečnost, že Objednateli nebylo doručeno potvrzení neznamená, že by k uzavření Smlouvy nedošlo. Smlouva může být uzavřena více způsoby a moment uzavření Smlouvy je momentem, kdy byla nabídka k uzavření Smlouvy Přepravcem odsouhlasena, a to i formou chování se v souladu s Objednávkou jako nabídkou k uzavření Smlouvy. Smlouva může a nemusí být vyhotovena písemně, vždy jsou však tyto VOP její součástí. Smlouva není uzavřena, pokud tak Přepravce vyrozumí Objednatele do 7 dní od odeslání Objednávky. Není-li v Objednávce stanoveno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou.

 

3.2. Pro uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména přes webové rozhraní Objednávka obsahuje zpravidla, nikoli však nutně, informace o:

 

Jménu a příjmení Příjemce,

 

Telefonním čísle Příjemce,

 

předmětu Smlouvy, zejména o počtu a povaze zásilky, jejích rozměrech a váze,

 

cenové kalkulaci přepravy,

 

údaje o adrese doručení, a

 

informace o dalších nákladech spojených s dodáním zboží.

 

3.3. Přepravce a Objednatel se dohodli, že Přepravce má právo zaslat Objednateli případně i jeho zákazníku potvrzení o uzavření Smlouvy elektronickou formou, což se neuplatní v případě podpisu listinné Smlouvy. Přepravce je vždy oprávněn, nikoli však povinen, požádat Objednatele o dodatečné potvrzení návrhu na uzavření Smlouvy, zejména Objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby potvrzení není povinen Přepravce plnit Smlouvu.

 

3.4. Přepravce a Objednatel se dohodli, že Přepravce nepřepravuje zásilky váhy and 30 kg, a to zejména ne zásilky obsahující tzv. bílé zboží typu pračky, lednice apod. K přepravě zásilky nad 30 kg je třeba předchozí souhlas Přepravce vždy před odesláním Objednávky.

 

3.4. Přepravce se zavazuje na základě Objednávky Odesílatele přepravit zásilku obsahující zejména zboží Odesílatele Příjemci, kterým je zpravidla zákazník Odesílatele (dále jen „Zákazník“), a Odesílatel se zavazuje Přepravci uhradit plnou cenu odměny za přepravu (přepravné), včetně případných poplatků a úroků z prodlení, a to dle ceníku aktuálního ke dni uzavření Smlouvy. Přepravce doručí zásilku Příjemci oproti podpisu dodacího listu. V dodacím listu bude též identifikován Zákazník, zásilka a služba a její cena objednávaná Odesílatelem u Přepravce. Příjemce je povinen zásilku po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit Přepravci.

 

3.5. Objednatel není oprávněn přijmout nabídku k uzavření Smlouvy ze strany Přepravce modifikovanou akceptací. Strany vyloučily aplikaci § 1740 odst. 3 OZ. Jakákoli změna oproti nabídce Přepravce je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy.

 

3.6 Přepravce doručuje na území hlavního města Prahy. Mimo území hlavního Města Prahy lze v jednotlivém případě přepravu realizovat na základě výslovné dohody smluvních stran za podmínek sjednaných v takové Smlouvě.

 

3.5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP a ceník, což Objednatel výslovně přijímá (stejně jako každé jednotlivé ustanovení VOP), a to v momentu zaslání Objednávky, a to nejen jménem vaším, ale i kohokoli, kdo má zájem na přepravě nebo provedení ostatních služeb k předmětné zásilce bez ohledu na to, zda jste podepsali přední stranu našeho nákladního listu nebo ne. Tyto VOP se rovněž vztahují na všechny jiné subjekty, kterým zadáváme převzetí, dopravu nebo doručení vaší zásilky či provedení ostatních služeb. Právě tak se vztahují na naše zaměstnance, jednatele a zástupce. Aktuální znění VOP je k dispozici na našich internetových stránkách https://www.chcitoted.cz/. Pokud nám předáte vaši zásilku s ústními nebo písemnými pokyny, které jsou v rozporu s těmito VOP nebo s ustanoveními Smlouvy, nebudeme takovými vašimi pokyny vázáni, pokud je výslovně neakceptujeme. Bude-li Smlouva uzavřena emailem, telefonicky či jiným způsobem komunikace na dálku, uplatní se na ni režim uzavření Smlouvy pomocí webového rozhraní. VOP se stávají součástí Smlouvy již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat. Objednatel je povinen si před uzavřením Smlouvy VOP a ceník prostudovat a jejich prostudování odsouhlasuje podáním Objednávky. Nebudou-li na webových stránkách v procesu uzavření Smlouvy k dispozici VOP či ceník, je Objednatel povinen si je na Přepravci písemně vyžádat.

 

3.6. V případě, že Objednatel použije k uzavření Smlouvy objednávkového formuláře třetí strany nebo Objednatele, tak odchylná ujednání v objednávkovém formuláři nemají nikdy přednost před ustanoveními VOP a nabídkou Přepravce. Objednatel bere na vědomí, že smluvní dokumenty Přepravce, zejména Objednávka, nabídka a VOP Přepravce, mají z hlediska odchylných ujednání přednost před jakýmkoli jiným objednávkovým či poptávkovým formulářem. V případě, že Objednatel ke své nabídce, poptávce či potvrzení připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí Smlouvy.

 

3.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

 

3.8. V případě, že bude Objednávka obsahovat jiné než přepravní služby, jedná se o samostatný návrh k uzavření servisní smlouvy ve smyslu § 1724 OZ. Na základě servisní smlouvy se Přepravce zavazuje, že pro Objednatele zajistí objednanou službu a Objednatel se zavazuje poskytnout Přepravci smluvenou cenu v plné výši, a to za podmínek stanovených v těchto VOP, v ceníku účinném ke dni faktického poskytnutí služby anebo ve Smlouvě. Práva a povinnosti smluvních stran ze servisní smlouvy plynou obdobně z těchto VOP, reklamace a další záležitosti se vztahují výlučně k servisní smlouvě a nemají vliv na plnění smlouvy o přepravě (Smlouvy). Obsah práv a povinností Smlouvy se použije totožně na servisní smlouvu. Žádná z uvedených Smluv není smlouvou závislou ve smyslu § 1727 OZ a ukončení jedné Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá dopad na trvání jiné Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak.

 

3.9. Přepravce není zasílatelem, ani zasílatelem uplatňujícím tzv. právo vlastního vstupu. Nemá proto práva ani povinnosti zasílatele a ani jako zasílatel vůči vám ani třetím osobám neodpovídáme.

 

3.10. Všude tam, kde Smlouva či její části např. ve VOP hovoří o odměně či přepravném, odkazují tím na ceník služeb Přepravce, který je Přepravce oprávněn jednostranně změnit a aktuální znění ceníku je k dispozici na webových stránkách Přepravce https://www.chcitoted.cz/. Znění VOP i ceníku může Přepravce jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení. Strany se domluvily, že Objednatel bude o změně VOP informován pomocí internetových stránek Přepravce a žádné jednotlivé upozornění mu nebude zasíláno. Zveřejnění na webových stránkách přepravce nabývají VOP a/nebo ceník platnosti a účinnosti. Objednatel má právo v souladu s § 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito VOP, jinak ve výpovědní době 15 dnů. Výpověď a skončení Smlouvy nijak nezasahuje do již vzniklého práva Přepravu na úhradu odměny ze Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Veškeré nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se řídí těmito VOP. Po výpovědní dobu nejsou práva a povinnosti stran nijak dotčena a Smlouva skončí posledním dnem uplynutí výpovědní doby.

 

3.11. Přepravce může na žádost Objednatele provést obchodní operace spojené s přepravními službami, zejména vybrat pro Objednatele dobírku, za což Přepravci náleží odměna. Strany se domluvily, že toto nemění právní povahu Smlouvy. Pokud Přepravce, převezme od Příjemce platbu za zásilku, Přepravce převede tuto platbu Odesílateli na jeho písemně sdělený účet do pěti pracovních dnů ode dne převzetí platby.

 

3.12. Strany vyloučili jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

 

3.13. Všude, kde Smlouva zejména ve VOP předpokládá součinnost Příjemce, je to výhradně Objednatel, kdo je povinen zajistit jeho součinnost a v případě nedostatečné součinnosti Objednatele stíhají veškeré smluvní i zákonné následky.

 

3.14. Smluvní strany se zavazují si poskytnout součinnost k naplnění Smlouvy. Objednatel se zavazuje, že sdělí Přepravci přesné místo a čas vyzvednutí zásilky a zajistí předání zásilky Přepravci v místě své provozovny, skladu či u svého partnera, zejména drop shippera.

 

4.ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŽBY, VYMEZENÍ SMLOUVY

4.1. V případě, že by byla přeprava zásilek či ostatní služby prováděny podle mezi námi uzavřené Smlouvy, pak i v těchto případech budou tyto VOP závazné, pokud nebude v takové Smlouvě ujednáno jinak.

 

4.2. Tím, že s námi uzavřete Smlouvu, souhlasíte s tím, že každá taková Smlouva se bude řídit právním řádem České republiky a veškeré spory z ní budou řešeny před Českými soudy. Smlouva bude v souladu s českým právním řádem dle obsahu posuzována následovně:

 

smlouvou o silniční přepravě věci, jestliže přeprava zásilky probíhá po silnici;

 

smlouvou o letecké přepravě věci, jestliže přeprava zásilky probíhá letecky;

 

smlouvou o námořní přepravě věci, jestliže přeprava probíhá po moři;

 

smlouvou o provedení ostatních služeb, jestliže se jedná o jiné než přepravní služby.

 

4.3. Námi uzavírané Smlouvy jsou smlouvami o přepravě věci a řídí se:

 

ve vnitrostátní přepravě právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, OZ,. Nejste-li spotřebitelem, ustanovení § 1799 a 1800 OZ se na Smlouvu a vztahy nevztahují;

 

v mezinárodní přepravě mezinárodními úmluvami podle druhu přepravy; a

 

těmito VOP, Objednávkou a ceníkem.

 

5. NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ A BEZPEČNOST

5.1. S výjimkou okolností uvedených v odstavci 5.2 a 5.3 VOP, nepřepravujeme nebo neprovádíme ostatní služby pro nebezpečné zásilky obsahující zboží, které je podle našeho názoru nebezpečné, zejména zboží uvedené v technických pokynech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), v předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), Mezinárodního námořního řádu pro nebezpečné zboží (IMDG), v předpisech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech vztahujících se na přepravu nebo ostatní služby pro nebezpečné zboží a taktéž v těchto VOP. Přepravce si vyhrazuje právo posoudit a jednostranně rozhodnout o nebezpečnosti zásilky a její přepravu neprovést, což nemá žádný vliv na odměnu Přepravce za přepravu. O neprovedení přepravy pro nebezpečnost zboží může Přepravce rozhodnout kdykoli za trvání Smlouvy, a to bez jakékoli smluvní sankce. O svém rozhodnutí informuje Objednatele.

 

5.2. V některých státech můžeme podle vlastního uvážení přijímat k přepravě nebo provádět ostatní služby pro některé nebezpečné zboží, pokud vám byl přiznán status schváleného zákazníka, který vám musíme vydat písemně ještě před převzetím vaší zásilky. Vaše nebezpečné zboží můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy (podle odstavce 5.1.) a s našimi požadavky. O status schváleného zákazníka získáte v sídle Přepravce na žádost. Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příplatek.

 

5.3. Některé druhy zboží mohou být zproštěny výše požadavku uvedeného v čl. 5.2 VOP. Toto je závislé na posouzení Přepravcem a Odesílatel na takové posouzení nemá právní nárok.

 

5.4. Je povinností Objednatele zajistit a nejpozději v momentu odeslání Objednávky nebo vyplnění našeho nákladního listu nebo podáním zásilky potvrzuje Odesílatel, že zásilka neobsahuje zakázaný druh zboží. Zakázaným druhem zboží jsou munice, výbušniny, střeliviny, agresivní chemické látky, látky způsobující chemické spáleniny, látky radioaktivní, veškeré látky ohrožující lidské zdraví, exkrementy lidské či jiného živočišného původu, drogy, jedy, lidské tělo či jeho části a dále předměty uvedený v příloze č. 17 ICAO nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech, kterými se řídí bezpečnost letecké přepravy. Jste povinni nám předat na našem nákladním listu nebo na jiném průvodním dokladu provedený úplný popis obsahu zásilky, přičemž vaše odpovědnost za eventuální porušení výše uvedených předpisů poskytnutím takové informace nezaniká.

 

6. ÚDAJE O ZÁSILCE PRO PŘEPRAVU A OSTATNÍ SLUŽBY

6.1. Odesílatel poskytne Přepravci nejpozději v momentu odeslání Objednávky správné údaje o zásilce, o její velikosti, váze, křehkosti a její povaze (obsahu) a dalších důležitých specifikách této zásilky tak, aby mohla být přeprava realizována. Přepravce provede přepravu zásilky na základě Smlouvy do místa určení s odbornou péčí a v ujednané době. Zásilky, které přepravujeme nebo se kterými nakládáme, mohou procházet bezpečnostními kontrolami včetně použití rentgenového zařízení, zjišťování exploziv či jiné detekční metody a vy souhlasíte, že obsah vaší zásilky může být kdykoliv v průběhu přepravy otevřen a prověřen.

 

6.2. Odesílatel v Objednávce uvede jedno jediné místo, kde Přepravce zásilku vyzvedne. Přeje-li si Objednatel, aby Přepravce zásilku kompletoval na dvou odlišných místech či aby pro jednoho Příjemce vyzvednul více zásilek na různých místech, kde Přepravce vyzvedne jednotlivé zboží bez ohledu na množství a styl balení zásilek, jsou tyto považovány za jednotlivé Objednávky. Objednatel uhradí Přepravci plnou odměnu dle ceníku tolikrát, kolik jednotlivých míst uvedl jako místo pro vyzvednutí zásilky či její části k započetí přepravy.

 

6.3. Objednatel prohlašuje, že zásilku pro přepravu nebo pro provedení ostatních služeb připravili vlastní spolehliví zaměstnanci v bezpečných prostorách a že zásilka byla zabezpečena proti nedovolenému zásahu během přípravy, skladování a přepravy až do okamžiku, než byla námi převzata k přepravě nebo provedení ostatních služeb.

 

6.4. Objednatel si je plně vědom toho, že zásilky obsahující zakázané druhy zboží k přepravě jakýmkoli prostřednictvím nepřijímáme. Eventuální důsledky případného úmyslného nebo i neúmyslného porušení tohoto ustanovení, pokud nám předáte zakázané druhy zboží do naší sítě, jdou k vaší tíži v plném rozsahu.

 

6.5. Souhlasíte s poskytnutím údajů, včetně osobních, státním úřadům v zemi příjemce, Objednatele nebo tranzitu pro celní či bezpečnostní účely.

 

6.6. Nebezpečné zboží ve vnitrostátní přepravě musí rovněž splňovat požadavky stanovené mezinárodními předpisy podle článku 5.1. VOP.

 

7. KONTROLA VÝVOZU

7.1. Tento článek se uplatní v případě mezinárodní přepravy, tedy přepravy, při které zásilka překročí hranice České republiky. Jste si vědomi vaší odpovědnosti a zaručujete nám soulad se všemi příslušnými zákony o exportu, a to zejména předpisy, které zakazují nepovolený obchod se zbraněmi a dalším strategickým materiálem a službami, stejně tak jako zakázané finanční či obchodní styky s určitými osobami v zemích do kterých nebo z kterých je zásilka dopravována a předpisy, které zakazují vývoz určité technologie, informací či zboží do, z nebo skrze země, kudy má být zboží dopravováno.

 

7.2. Zaručujete nám, že nám nepředáte k přepravě zásilku, pokud je kterákoliv ze zúčastněných stran jmenována v sankcích OSN, nebo národních, místních či autonomních omezeních či embargu.

 

7.3. Zavazujete se, že stanovíte zásilky, které jsou předmětem předběžné kontroly exportu a že nám poskytnete informace a potřebné dokumenty o jejich souladu s příslušnými předpisy.

 

7.4. Zodpovídáte nám, že na vlastní náklad prověříte, zda zásilka potřebuje pro export či import licence nebo povolení a tato zajistíte. Prohlašujete, že Příjemce je oprávněnou osobou podle zákona země Objednatele, Příjemce a jakékoli jiné země, pod jejíž jurisdikci zboží spadá.

 

7.5. Neodpovídáme vám ani nikomu jinému za vaše činy, které nejsou v souladu s exportními předpisy, sankcemi, omezeními či embargem.

 

8. PRÁVO KONTROLY OBSAHU ZÁSILKY

Souhlasíte, že Přepravce nebo státní či jiný na jeho roveň postavený subjekt (zejména celní nebo bezpečnostní úřad) mohou kdykoli otevřít a zkontrolovat vaši zásilku.

 

9. VÝPOČET DOBY PŘEPRAVY A TRASA PŘEPRAVY ZÁSILEK

Výpočet doby přepravy „od dveří ke dveřím“ podle našich sazebníků nezahrnuje víkendy, státní a zemské svátky pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak nebo eventuální zpoždění způsobená celními úřady, kompetentními orgány, zpoždění v důsledku plnění místních bezpečnostních požadavků, právních předpisů sledující přímo či nepřímo zamezení šíření nákazy nebo jinými událostmi mimo naši kontrolu včetně vyšší moci. Volba trasy a způsob přepravy vaší zásilky je výhradně na našem uvážení.

 

10. CELNÍ ODBAVENÍ ZÁSILEK

10.1. V případě, že se na zásilku vztahuje povinnost dle právního řádu vykonat celní řízení zásilky, uplatní se tento čl. 10 VOP (v rámci vnitrostátní přepravy v ČR se neuplatní), tak nás tímto jmenujete svým zástupcem pro účely celního řízení týkajícího se vaší zásilky a potvrzujete, že je v naší pravomoci zajistit toto řízení prostřednictvím námi vybraného subdodavatele v rozsahu našeho zastoupení. Pokud bude jakýkoli celní orgán požadovat jakoukoliv dodatečnou dokumentaci pro účely celního řízení, máte za povinnost tuto poskytnout včas a na vaše náklady.

 

10.2. Potvrzujete, že všechna prohlášení a informace, které poskytujete ve vztahu k vývozu a dovozu zásilky, jsou pravdivá a správná. Berete na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých nebo klamných prohlášení o zásilce nebo jejím obsahu riskujete občanskou žalobu anebo i trestní stíhání a penále, včetně zabavení a prodeje vaší zásilky. V případě, že vám pomůžeme při vyplňování celních a jiných formalit, bude taková pomoc poskytnuta výhradně na vaše riziko. Souhlasíte, že uhradíte vzniklé škody za nároky, které by mohly být vedeny proti nám a veškeré náklady, které nám případně takto vzniknou a které by vyplynuly na základě vámi poskytnutých informací, a že uhradíte administrativní poplatek za poskytnutí služeb popsaných v těchto VOP.

 

10.3. Clo, daně (zejména DPH, pokud připadá v úvahu), pokuty, poplatky za skladování nebo jiné výdaje, které nám vzniknou na základě úkonů celních úřadů nebo jiných státních úřadů nebo proto, že jste vy anebo příjemce neposkytli řádnou nebo úplnou dokumentaci anebo neobdrželi požadovanou licenci nebo příslušné povolení, budeme účtovat vám nebo příjemci zásilky. V případě, že se rozhodneme účtovat je příjemci a příjemce odmítne vzniklé poplatky uhradit, souhlasíte s tím, že nám tyto zaplatíte spolu s naším administrativním poplatkem, jakož i s mimořádnými náklady, které nám případně vzniknou. Na požádání nám poskytnete vhodné zajištění všech cel, daní, sankcí, poplatků za uskladnění a dalších výdajů uvedených v těchto VOP.

 

10.4. Budeme se snažit urychleně vyřídit všechny formality celního odbavení vaší zásilky, ale nejsme odpovědni za zpoždění, ztrátu, zničení nebo poškození způsobené zásahem celních úředníků nebo jiných státních orgánů.

 

11. MÍSTO DODÁNÍ, NEMOŽNOST DODÁNÍ, ADRESA A P.O. BOX PŘÍJEMCE

11.1. Přepravce doručí zásilku Příjemci ve sjednaném termínu. Nebude-li možné zásilku Příjemci ve sjednaném termínu doručit – tj.:

nepodaří–li se Příjemce kontaktovat na telefonním čísle sděleném Odesílatelem ve Přepravcem stanoveném momentu předání zásilky,

nebude-li Příjemce přítomen v termínu domluveném pro předání zásilky na doručovací adrese,

nebude–li doručovací adresa Příjemce z jakéhokoli důvodu plnit funkci k předání zásilky, zejména na doručovací adrese bude pouze poštovní schránka, P.O. BOX, či ani takové zařízení či nebude jinak způsobilá k doručení zásilky,

vrátí Přepravce zásilku Odesílateli zpět ve lhůtě 48 hodin od skončení lhůty pro doručení a pokusí se v této lhůtě zásilku ještě jednou doručit a zdokumentuje místo adresy. Vrácením zásilky Odesílateli bude splněn závazek Přepravce dle Smlouvy a Odesílatel v takovém případě uhradí Dopravci přepravné v plném rozsahu, jako kdyby k doručení zásilka Příjemci byla doručena. Za takové opakované doručení můžeme účtovat Objednateli příplatek podle aktuálního ceníku, a to v závislosti na doručovací adrese nebo formě doručení.

12. DORUČENÍ ZÁSILKY

12.1. Pokud nebudeme schopni dokončit doručení zásilky formou předání Příjemci, pokusíme se zanechat vzkaz na telefonu Příjemce o tom, že jsme se pokoušeli o doručení a o tom, kde se zásilka nachází. Pokud se nám nepodaří zásilku doručit ani při druhém pokusu nebo pokud příjemce odmítne přijmout zásilku, poskytnete nám instrukce pro další vhodné kroky. Souhlasíte, že nám uhradíte veškeré náklady, které nám vzniknou při přeposlání a další manipulaci se zásilkou nebo při vrácení zásilky či uhradíte další naše případné poplatky související s třetím nebo dalším pokusem o doručení nebo v souvislosti s dalším dohodnutým přiměřeným postupem.

 

12.2. Nesouhlasíte-li s tím, že během kteréhokoliv doručení vaší zásilky můžeme provést náhradní doručení vaší zásilky (tj. doručení, na základě našeho rozhodnutí) pokud příjemce není přítomen, jiné osobě na téže nebo sousední adrese ochotné obstarat odevzdání), jste povinni nám to písemně oznámit ještě před započetím přepravy. V ostatních případech s eventuálním náhradním doručením vaší zásilky souhlasíte. Přepravce si vyhrazuje právo bez jakýchkoli sankcí neodevzdat zásilku Příjemci či jím pověřené osobě, pokud má pochybnost o identitě Příjemce či o existenci oprávnění zásilku převzít. Přepravce si vyhrazuje právo si vyžádat po Příjemci či jím pověřené osobě další doklad totožnosti.

 

12.3. Instrukce pro jiné doručení. Objednatel nebo Zákazník zásilky může Přepravci dát instrukce (prostřednictvím webového rozhraní či jiného média) pro jiné doručení zásilky na jinou adresu nebo jiné osobě (jiné, než je v původním požadavku uvedeném na nákladním listu nebo obdobném dokladu) nebo si příjemce může přát vyzvednout zásilku na námi odsouhlaseném místě. Přepravce si vyhrazuje právo bez jakýchkoli sankcí neuposlechnout dodatečného pokynu ohledně zásilky, pokud má pochybnost o identitě Objednatele, Příjemce či o třetí osoby. Pokud tak budete požadovat a my budeme jiné doručení, než je na nákladním listu akceptovat, uplatní se následující podmínky:

 

12.4. Doklad o doručení jiné osobě a/nebo na jiné místo je důkazem o doručení zásilky v souladu se Smlouvou.

 

12.5. Objednatel souhlasí, že Přepravce neodpovídá za ztrátu, zničení, poškození nebo pozdní dodání zásilky vzniklé v důsledku jiného doručení. Přepravce neodpovídá stejným způsobem v případě uvedení v omyl jinou osobou např. za pomocí předstírané identity či falešného průkazu totožnosti.

 

12.6. Objednatel souhlasí, že Přepravce zabezpečí před závazky, které by mu mohly vzniknout, nebo nahradí náklady, škody nebo výdaje včetně soudních výloh, které Přepravci vzniknou ztrátou, zničením, poškozením nebo zpožděním zásilky v důsledku jiného doručení. Objednatel si vyhrazuje si právo účtovat poplatek za poskytnutí této služby.

 

13. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel prohlašuje a zaručuje Přepravci, že:

 

13.1. Obsah zásilky (včetně hmotnosti a počtu kusů) je řádně popsán v Objednávce, zejména v nákladním listu a zásilka byla správně označena štítkem, a že jste štítek nebo u více kusé zásilky štítky, bezpečně připevnili na nápadné místo, které je pro nás jasně viditelné na vnějším povrchu zásilky, respektive všech kusů zásilky.

 

13.2. V Objednávce, zejména na nákladním listu je uvedena úplně, správně a čitelně adresa Příjemce a že jste adresní štítek bezpečně připevnili na nápadné místo na vnějším povrchu zásilky, kde je pro nás jasně viditelný.

 

13.3. Jste Objednatel obsah zásilky připravil a zabalil bezpečně a pečlivě tak, aby byl ochráněn před běžnými riziky přepravy nebo riziky vyplývajícími z provádění ostatních služeb včetně jakéhokoli souvisejícího třídícího nebo manipulačního procesu;

 

13.4. Jste uvedli správnou hmotnost zásilky a že nám poskytnete veškeré zvláštní vybavení eventuálně potřebná pro nakládání nebo vykládání zásilky na naše vozidla nebo z nich;

 

13.5. Jste na nápadné místo vnějšího povrchu, kde jej jasně uvidíme všech samostatných kusů zásilky, které mají hrubou hmotnost vyšší nebo rovnou 30 kg (předchozí schválení nutné) bezpečně připevnili štítek označující vysokou hmotnost;

 

13.6. Obsah zásilky nepatří do omezení vyhlášeného IATA, ICAO , IMDG nebo ADR či do zakázaných druhů zboží a že ani vy, jakož ani Příjemce zásilky, nejste osobou se kterou my nebo vy nesmíte obchodovat podle jakéhokoliv příslušného platného zákona nebo předpisu;

 

13.7. Pokud jste nás požádali, abychom přepravné vyúčtovali Příjemci nebo třetí osobě a Příjemce nebo třetí strana nám nezaplatí, uhradíte bezodkladně naše vyúčtování zejména přepravní odměny spolu s administrativním poplatkem v plné výši do 7 dnů po odeslání našeho vyúčtování na vaši adresu;

 

13.8. Jste dodrželi veškeré příslušné platné zákony a předpisy;

 

13.9. Přiložená obchodní faktura k zásilce je správná (míněno správnou „zúčtovací“ adresu s platným DPH registračním číslem, je zde správný a jasný popis zboží a kód prvních šesti čísel Harmonizovaného systému „HS“);

 

13.10. Jste učinili všechna odpovídající opatření v souladu se všemi úmluvami, direktivami a právními předpisy, včetně přiměřeného zakódování k ochraně osobních dat, pro případ ztráty, nebo nesprávného doručení zásilky; jste si vědomi a souhlasíte, že Přepravce neodpovídá za žádné újmy, či jiné důsledky, způsobené ztrátou osobních údajů, nebo finančních informací včetně (nikoli však výlučně) zvláštních (zdravotních) údajů, čísel sociálního pojištění, dat narození, čísel řidičských průkazů, čísel kreditních nebo debetních karet a informací o bankovních účtech.

 

13.11. Hodnota jakékoli vaší zásilky v mezinárodní přepravě nepřesahuje 50.000 Kč, ledaže by taková zásilka byla námi pojištěna;

 

13.12. Při vnitrostátní přepravě jste uvedli skutečnou a pravdivou hodnotu zásilky v nákladním listu a výslovně souhlasíte s tím, že neuvedete-li do nákladního listu hodnotu vaší zásilky, bude její hodnota ve vnitrostátní přepravě vždy posuzována jako nižší než 50.000 Kč, přičemž vždy nesete důkazní břemeno nezpochybnitelného prokázání skutečné hodnoty zásilky.

 

13.13. Souhlasíte, že nám uhradíte závazky, které by nám mohly vzniknout, a to tím, že nahradíte náklady, škodu nebo výdaje včetně soudních výloh, které nám vzniknou ať již vůči vám nebo vůči jiné straně porušením kterékoliv z vašich povinností, a to i pokud nedopatřením přijmeme zásilku, která je v rozporu s některou z vašich povinností.

 

14. ROZSAH A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZE SMLOUVY

14.1. V případě vzniku jakékoli škody ze Smlouvy se uplatní primárně čl. 15 VOP, kde Přepravce vylučuje svoji odpovědnost.

 

14.2. V případě, že se neuplatní, z jakého důvodu vyloučení odpovědnosti dle čl. 15 VOP, tak v tomto článku omezuje Přepravce svou odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění vaší zásilky nebo její části vyplývající z přepravy následovně, a to včetně škody přímé, nepřímé či související.

 

14.2. Pokud se přeprava vaší zásilky uskutečňuje výhradně nebo částečně letecky a zahrnuje konečnou destinaci nebo zastávku v jiném státu, než je stát odletu, pak platí Varšavská úmluva (z r. 1929) nebo Varšavská úmluva ve znění Haagského protokolu (z r. 1955), resp. Montrealský Protokol č. 4 (z r. 1975) nebo Montrealská úmluva (z r. 1999) přičemž záleží na tom, která z nich se musí povinně aplikovat. Těmito mezinárodními dohodami se řídí naše odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění vaší zásilky a je jimi omezena na 19 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti zásilky. Není-li písemnou smlouvou stanoveno jinak, pak ustanovení tohoto odstavce platí i pro vnitrostátní leteckou přepravu. Jednotka 1 SDR je unifikačním pravidlem mezinárodního obchodu, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a od 1. 1. 2019 činí 1 SDR = 30,5816 Kč.

 

14.3. Pokud budeme přepravovat vaši zásilku výhradně po silnici ze státu, skrze stát nebo do státu, který podepsal Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě z r. 1956 (Úmluva CMR) je naše odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození omezena touto úmluvou na 8,33 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti. Při zpoždění, pokud nám prokážete utrpěnou škodu, je naše odpovědnost omezena do výše přepravného, které jste nám zaplatili za přepravu zásilky nebo její části, která se zpozdila. Ustanovení tohoto odstavce, tj. použití mezinárodní úmluvy CMR včetně stanovení limitů odpovědnosti Přepravce, platí, a to v souladu se zákonem č. 304/2017 Sb, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, i pro vnitrostátní silniční přepravu vaší zásilky.

 

14.4. Souhlasíte, že pokud přeprava probíhá po silnici mezi zeměmi, kde se jedna nebo obě země neřídí Mezinárodní úmluvou CMR, je naše odpovědnost za ztrátu, zničení, poškození nebo zpoždění zásilky přesto Úmluvou CMR řízena a naše odpovědnost omezena na 8,33 SDR za 1 kg hrubé hmotnosti zásilky. Při zpoždění, pokud nám prokážete utrpěnou škodu, je naše odpovědnost omezena do výše přepravného, které jste nám zaplatili za přepravu zásilky nebo její části, která se zpozdila.

 

14.5. Souhlasíte, že pokud se žádný z výše uvedených odstavců nebude aplikovat ani tato odpovědnost není jinak upravena a nám vůči vám vznikne odpovědnost z jakéhokoli důvodu včetně porušení či nesplnění Smlouvy, nedbalosti, opominutí apod. za ztrátu, zničení, poškození, nesprávné doručení nebo nedoručení zásilky nebo její části, pak je taková naše odpovědnost vůči vám omezena hodnotou, kterou zásilka měla v době jejího převzetí k přepravě nebo skutečnými prokazatelnými náklady, které jste museli vynaložit, abyste opravili zásilku nebo její poškozenou část. Souhlasíte, že ve všech těchto případech však naše odpovědnost nesmí v žádném případě přesáhnout horní limit 17 EUR za jeden kilogram hrubé hmotnosti zásilky a celkovou maximální částku 100.000 Kč za jednu zásilku. Souhlasíte, že při zpoždění zásilky, pokud nám nezpochybnitelně prokážete utrpěnou škodu, je naše odpovědnost omezena do výše přepravného, které jste nám zaplatili za přepravu zásilky nebo její části, která se zpozdila.

 

14.6. Souhlasíte, že kromě článku 15 VOP omezujeme svou odpovědnost za poskytování ostatních služeb, a to z jakékoliv příčiny, včetně našeho porušení smlouvy, nedbalosti, opomenutí apod. Dále, že v případech, kdy bychom nesli odpovědnost, nepřesahuje naše odpovědnost v žádném případě limit 100.000 Kč na jednu škodní událost (nebo na několik takových událostí vzniklých ze stejné příčiny). Přitom v případě ztráty, zničení či poškození zásilky je naše odpovědnost vůči vám omezena hodnotou, kterou měla vaše zásilka v době, kdy jsme takovou zásilku od vás převzali. Naše odpovědnost je dále omezena skutečnými prokazatelnými náklady, které jste eventuálně museli vynaložit, abyste opravili zásilku nebo její poškozenou část. Souhlasíte, že všech výše uvedených případech ale naše odpovědnost nesmí v žádném případě přesáhnout horní limit 3,40 EUR za jeden kilogram hrubé hmotnosti zásilky a celkovou maximální částku 100.000 Kč za jednu událost nebo na několik souvisejících událostí.

 

14.7. K jedné zásilce může vzniknout pouze jedna škodní událost nehledě na počet kusů zboží v obsahu zásilky. Veškerou škodu Přepravce uhradí nejdříve po věrohodném prokázání její existence ze strany Objednatele, a to postupem reklamace, tedy s využitím reklamačního formuláře dle těchto VOP.

 

14.8. Povinnosti k náhradě škody se Přepravce taktéž zprostí či z části zprostí, prokáže-li, že škodu způsobil Odesílatel, Zákazník, Příjemce nebo vada či přirozená povaha zásilky či zboží v ní, včetně obvyklého úbytku. Způsobí-li škodu vadný obal zásilky, pak Přepravce za takovou škodu neodpovídá bez nutnosti upozornění ani dalšího dokazování. Při ztrátě nebo zničení Zboží nahradí Přepravce maximálně cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal, pokud cena byla na zásilce uvedena. Při poškození nebo znehodnocení zásilky nahradí Přepravce rozdíl mezi cenou, kterou zásilka měla v době jeho převzetí Přepravcem, a cenou, kterou by v této době měla zásilka poškozená nebo znehodnocená, pokud cena byla na zásilce uvedena, jinak nikoli. Vznikne-li na zásilce škoda, podá Přepravce Odesílateli a případně též i Zákazníkovi o škodě zprávu.

 

15. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PŘEPRAVCE

15.1. Objednatel a Přepravce se domluvili, že Přepravce není odpovědný za přímou, nepřímou či následnou škodu vzniklou Objednateli jakkoli v souvislosti s jakoukoli Smlouvou, což platí i pro třetí osoby. Totéž platí pro škodu způsobenou výrobkem (zbožím) v zásilce či mimo ni. Uvedené se neuplatní na úmyslně způsobenou škodu a na přirozená práva ve smyslu § 2898 OZ. Formou škody uvedenou ve větě první se rozumí zejména finanční hodnota zásilky, ušlý zisk, či újmy vzniklé ze ztráty trhů, ztráty dobré pověsti, ztráty zákazníků, ztráty v provozu nebo ztráty příležitosti, to vše způsobené naší činností nebo nečinností dle nebo v souvislosti se Smlouvou. Objednatel a Přepravce se domluvili, že Přepravce není odpovědný za nepřímou, nahodilou, zvláštní nebo následně vzniklou škodu nebo ztrátu, to vše způsobené naší činností nebo nečinností dle nebo v souvislosti se Smlouvou.

 

15.2. Objednatel a Přepravce se domluvili, že Přepravce není odpovědný nesplní vůči Objednateli jakékoli závazky, pokud tyto závazky vyplývají či jakkoli souvisí s:

 

15.3. Okolností mimo kontrolu Přepravce, zejména:

 

živelných nebezpečí, zejména: zemětřesení, cyklónů, bouřek, povodní, požárů, chorob, mlhy, sněhu nebo mrazu;

 

zásahů vyšší moci, zejména: válek, nehod, nemocí (i COVID-19) činů veřejných nepřátel, stávek, embarg, ohrožení ze vzduchu, místních sporů nebo občanských nepokojů;

 

celostátních nebo místních narušení provozně-technického zajištění leteckých nebo pozemních dopravních sítí a technicko-technologických problémů dopravních nebo přepravních prostředků nebo obdobných zařízení;

 

skryté vady nebo vnitřní vady zásilky;

 

trestné činy třetích osob jako např. loupež nebo žhářství.

 

Činů nebo zanedbání, ať již vašich nebo třetí stran, zejména:

 

vaše porušení (nebo porušení jiné strany, která má zájem na zásilce a způsobila vaše porušení) povinností podle těchto VOP, především povinností uvedených výše v článku 12 a 13 VOP;

 

činu nebo zanedbání kteréhokoli celního, bezpečnostního, státního nebo obdobného úředníka nebo činitele letecké Přepravce či letiště;

Toho, že obsah zásilky zahrnuje zakázaný druh zboží, i když jsme takovou zásilku přijali omylem;

 

Našeho odmítnutí provést jakékoliv nezákonné platby ve vašem zastoupení.

 

15.4. Neneseme též odpovědnost, jedná-li se o případy s vyloučením odpovědnosti dopravce podle ustanovení mezinárodních úmluv nebo národního práva.

 

16. ČASOVĚ GARANTOVANÉ SLUŽBY

Pokud nesplníme dobu doručení časově zaručené služby (kterou nabízíme a kterou jste si objednali) do sjednané doby a pokud nesplnění nevzniklo z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem těchto VOP, především povinností uvedených výše v článku 12 a 13 VOP a pokud k tomu vznesete reklamaci podle článku 20, budeme vám účtovat slevu z odměny za přepravu, slevu na budoucí služby Přepravce či jinou formu. Výše a forma kompenzačního jednání dle předchozí věty je výlučně na úvaze Přepravce.

 

17. CENNÉ A KŘEHKÉ ZBOŽÍ

17.1. Přepravce doporučuje, abys Objednatel neposílal prostřednictvím přepravy cenné zboží, jako jsou drahé kameny, vzácné kovy, šperky, peníze, převoditelné cenné papíry, nechráněný nábytek, sklo či porcelán, umělecké předměty, starožitnosti a důležité dokumenty, zejména: doklady totožnosti, pasy, doklady pro výběrová řízení, cenové nabídky či certifikáty na akcie a opce a další cenné předměty, protože jako u každého jiného přepravce existuje nebezpečí ztráty nebo poškození.

 

17.2. Pokud nám budete předávat k přepravě nebo provedení ostatních služeb cenné zboží, kontaktujte nás a objednejte si u nás pojištění zásilky. Pokud byste nám přesto takové zboží předali námi nepojištěné, je to na vaše vlastní riziko.

 

18. POJIŠTĚNÍ ZÁSILEK V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ A VNITROSTÁTNÍ PŘEPRAVĚ

18.1. Pojištění v mezinárodní přepravě. V případě, že Objednatel či jeho Zákazník má zájem o pojištění zásilky, vyrozumí o svém záměru nejpozději v momentu odeslání Objednávky Přepravce. Přepravci tím udělí plnou moc k obstarání pojištění zásilky jeho jménem a zavazuje se za pojištění uhradit smluvní odměnu v momentu odeslání Objednávky, kterou mu Přepravce sdělí. Smluvní vztah pojištění zásilky je tvořen napřímo mezi Objednatelem či Zákazníkem a vůči Přepravci nemají tyto osoby z titulu pojištění žádná práva a povinnosti. Rozsah pojištění je stanoven platným ceníkem a práva a povinnosti jsou obsaženy ve smluvní dokumentaci pojišťovny, kterou na žádost Přepravce Objednateli či Zákazníkovi zašle. Uvedené se uplatní i pro pojištění ve vnitrostátní přepravě ve smyslu čl. 18.2. a násl. VOP.

 

18.2. Pojištění zásilek ve vnitrostátní přepravě. Pojištění zásilek ve vnitrostátní přepravě se řídí OZ.

 

18.3. Vnitrostátní přepravu zásilky lze pojistit proti všem rizikům (All Risk) za pojistnou sazbu pro vnitrostátní přepravu uvedenou v aktuálním ceníku, zejména proti pojistným nebezpečím tzv. sdruženého živlu (požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, pád stromů, aj.) a včetně nebezpečí, která dopravce nemohl odvrátit při vynaložení odborné péče.

 

18.4. Pojištění zásilek ve vnitrostátní přepravě nekryje stejně jako v mezinárodní přepravě škody nepřímé povahy podle článku 15.1. VOP nebo škody způsobené pozdním dodáním zásilky či případy, kdy škoda vznikla porušením nebo zanedbáním vašich povinností podle těchto VOP.

 

18.5. Pojištění vaší zásilky pro vnitrostátní přepravu vznikne nejdříve vyznačením příslušné kolonky o pojištění v Objednávce, zejména na našem nákladním listu spolu s uvedením pojistné hodnoty včetně měny a spolu s uvedením konkrétního obsahu zásilky (druh zboží, které vaše zásilka obsahuje) a uhrazením pojistného k rukám Přepravce nejpozději při úhradě Objednávky.

 

18.5. Pojištění zásilky do hodnoty 50.000 Kč. Pro zásilky ve vnitrostátní přepravě do hodnoty zásilky 50.000 Kč můžete zvolit „All Risk“ pojištění (tj. pojištění které zahrnuje pojistná nebezpečí uvedená v článku 18.3.).

 

18.6. Pojištění zásilky s hodnotou od 50.000 Kč do 700.000 Kč. Zásilku, které má hodnotu vyšší než 50.000 Kč a nižší než 700.000 Kč, lze převzít k vnitrostátní přepravě pouze za předpokladu, že zásilka bude vámi „All Risk“ pojištěna.

 

18.7. Pojištění zásilky s hodnotou nad 700.000 Kč. Zásilku s hodnotu nad 700.000 Kč, lze převzít k vnitrostátní přepravě pouze za předpokladu, že zásilka bude vámi u nás „All Risk“ pojištěna a pojištění takové zásilky ještě před jejím převzetím Přepravcem odsouhlaseno. Pokud by nedošlo k předchozímu odsouhlasení pojištění vaší zásilky, je pojištění vaší zásilky limitováno pojistnou částkou 700.000 Kč bez ohledu na skutečnost, že byla v Objednávce, nákladním listu případně v systému, který tento nahrazuje, uvedena vyšší pojistná hodnota zásilky.

 

19. REKLAMACE A POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY

19.1.Přeje-li si Objednatel uplatnit nárok na náhradu škody za ztracené, zničené, poškozené nebo zpožděné zásilky či za jiné poškození, musíte především postupovat v souladu s VOP a uplatnit nárok na reklamačním protokolu, který je přílohou č. 1 těchto VOP. V případě mezinárodní přepravy musí Objednatel postupovat taktéž s příslušnou mezinárodní úmluvou a následně v souladu s národním právem, a musí dodržet následující postup, jinak si Objednatel vyhrazujeme právo nárok zamítnout:

 

musíte nám písemně na reklamačním protokolu oznámit ztrátu, poškození nebo zpoždění zásilky, a to

 

nejdéle do 21 dnů od doručení zásilky, nebo

 

nejdéle do 21 dnů od data, kdy měla být zásilka doručena, nebo

 

Pokud se jedná o ostatní služby, pak do 21 dnů ode dne, kdy jste se o ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli;

 

19.2. Rovněž jste povinni nejdéle do dalších 21 dnů prokázat svůj nárok zasláním všech příslušných informací a údajů o zásilce, o utrpěné ztrátě, poškození nebo zpoždění. Nebude-li nárok uplatněn Objednatelem a/nebo věrohodně prokázán, má Přepravce právo reklamaci zamítnout. Přepravce si vyhrazuje právo po vás vyžádat si doplňující údaje a dokumenty k nároku.

 

19.3. Reklamačním nárokem není Přepravce povinován se zabývat, pokud mu nebylo zaplaceno vyúčtování ani nejste oprávněni odečíst si částku vašeho nároku od našeho vyúčtování (započíst);

 

19.4. Platí, že zásilka byla doručena v dobrém stavu, což platí vždy, pokud Příjemce při přijímání zásilky nezapíše poškození do našeho zápisu o doručení (dodací list). Pro řešení eventuálního nároku na náhradu škody, musíme mít k dispozici obsah vaší zásilky včetně originálního balení k přezkoumání;

 

19.5. Jestliže příslušná mezinárodní úmluva nebo jiný zákon nestanoví jinak, vaše právo nárokovat na nás náhradu škody zanikne, pokud nebude podána žaloba k soudu do 1 roku od data doručení zásilky nebo od data, kdy měla být zásilka doručena nebo od data, kdy přeprava skončila anebo pokud se jedná o ostatní služby, pak do 1 roku ode dne, kdy jste se o ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli;

 

19.6. V případě, že od nás přijmete úplnou nebo částečnou náhradu, pak nám zároveň zaručujete, že vaši pojistitelé nebo jiné strany mající zájem na zásilce se vzdávají všech eventuálních práv a regresů, které by vznikly postoupením vašich nároků či jinak;

 

19.7. Zásilku nelze považovat za ztracenou, dokud od vaší reklamace pro její nedoručení neuplyne lhůta 30ti dnů. V konkrétním případě můžeme písemně lhůtu zkrátit.

 

20. PLATEBNÍ PODMÍNKY

20.1. Přepravci za přepravu a související služby přísluší odměna. Přepravce a Objednatel se domluvili, že právo Přepravce na úhradu plné odměny za přepravu včetně doplňkových služeb dle ceníku vzniká v momentu uzavření Smlouvy. Uvedené platí i v případě, že k předání zásilky příjemci z jakéhokoli důvodu nedojde.

 

20.2. Odměna z jakékoli Smlouvy a případné další nároky dle Smlouvy může Objednatel uhradit Přepravci pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet Přepravce č. XXX/XXXX vedený u Přepravce XXX, (dále jen „bankovní účet přepravce“), o čemž jej vyrozumí.

 

20.3. V případě objednání přepravy je odměna za přepravu (cena) splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Přepravce též může vystavit fakturu Objednateli s pozdějším datem splatnosti, čímž se splatnost odměny za přepravu a služby uvedené na faktuře odsouvá na datum tam uvedené.

 

20.4. Přepravce je oprávněn též vystavit zálohovou fakturu. V případě, že je zálohová faktura Přepravcem vystavena méně než sedm (7) dnů před plánovaným započetím služby, je splatná ihned.

 

20.5. Pokud nedojde k včasnému zaplacení faktury Objednatelem, není Přepravce povinen realizovat přepravu ani služby související.

 

20.6. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Přepravce. Objednatel je povinen zadávat platby v režimu, kdy nese veškeré náklady a poplatky provedení platby Objednatel tak, aby na účet Přepravce byla připsána plná částka odměny za přepravu, např. v režimu OUR.

 

20.7. V případě, že Přepravce pro Objednatele realizuje doplňkové služby přepravy, např. dobírku a inkasuje finanční prostředky pro Objednatele, je Přepravce oprávněn vždy si započíst splatné i nesplatné nároky ze Smlouvy. Přepravce je vždy oprávněn si jakýkoli nárok vůči Objednateli, a to splatný, nesplatný i podmíněný započíst.

 

20.8. Přepravce je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (pokud si ji Přepravce vyžádá), požadovat uhrazení celé odměny za přepravci ještě před odesláním zásilky Zákazníkovi Objednatele, i pokud bylo ve Smlouvě specifikováno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

 

20.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Přepravcem Objednateli nelze vzájemně kombinovat. Cenu a všechny slevy je nutno aplikovat před odesláním Objednávky. Obsahuje-li nabídka slevu, partnerskou cenu aj. slevy Objednatel výslovně souhlasí s tím, že tato sleva může být započtena oproti dalším požadovaným slevám a sankcím ze strany Objednatele (například z hlediska uznaných vad zásilky nebo sankce za opožděnou dodávku apod.) Objednateli nepřísluší další žádná práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zásilky či přepravy.

 

20.10. Přepravce na žádost Objednatele vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Objednateli daňový doklad. Přepravce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Přepravce objednateli po uhrazení ceny a souvisejících nároků za Objednávku v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

 

20.11. Žádné smluvní sankce nepřesáhnou částku 30 % z celkové ceny (tedy ceny bez daně z přidané hodnoty) s výjimkou úroků z prodlení z dlužné částky.

 

20.12. V případě prodlení Objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká Přepravci nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do dne plné úhrady. Strany se dohodly, že výše úroku z prodlení je pro ně přiměřená.

 

20.13. V případě, že Objednatel do 7 dnů od doručení faktury či jiného vyúčtování nebude toto písemně rozporovat ohledně správnosti, platí, že je správné.

 

20.14. Přepravné Přepravce vypočítává v souladu s přepravními sazbami platnými pro zásilku podle aktuálního ceníku. Ceny ostatních služeb vycházejí z příslušných Smluv. Platný ceník je k dispozici na vyžádání na pobočce a na internetových stránkách Přepravce.

 

20.15. Neoznačíte-li Objednatel v Objednávce např. v nákladním listu požadovaný druh expresní přepravy, bude zásilka přepravena nejrychlejším možným způsobem.

 

20.5. Přepravce je oprávněn vám účtovat vyšší hodnotu ze skutečné hrubé hmotnosti a objemové hmotnosti. Objemová hmotnost je stanovena převodním vzorcem Přepravce. Během přepravy můžeme kontrolovat hmotnost nebo objem vaší zásilky nebo počet jednotek, které obsahuje vaše zásilka. Jestliže zjistíme jakoukoli nesrovnalost mezi vámi uvedenou hmotností nebo objemem zásilky či mezi počtem jednotek, které obsahuje vaše zásilka, pak souhlasíte s tím, že hmotnost nebo objem či počet jednotek, které obsahuje vaše zásilka, které my stanovíme, mohou být použity pro účely našeho výpočtu přepravného nebo cen za ostatní služby.

 

20.6. Přepravce se s Objednatelem domluvili, že v případě mezinárodní přepravy všechna dovozní cla, daně z přidané hodnoty za zboží a všechny poplatky vybírané za zásilku ve státu sídla příjemce nám uhradí příjemce při doručení zásilky. Pokud tyto částky příjemce odmítne zaplatit, zavazuje se Objednatel Přepravci zaplatit tyto částky v plné výši do 7 dnů od našeho oznámení, že příjemce je nezaplatil.

 

20.7. Přepravce se s Objednatelem domluvili, že Objednatel zaplatí náklady Přepravce na vymáhání faktur po splatnosti.

 

20.8. Sazby za doručení „od dveří ke dveřím“ uvedené v našem aktuálním ceníku zahrnují finanční částku pokrývající náklady pro jednoduché celní formality, resp. celní formality, které nejsou specifikovány níže. Vyhrazujeme si proto právo účtovat si administrativní příplatek tam, kde je potřeba provést časově náročné rozsáhlé celní odbavení k tomu, abychom mohli vaši zásilku doručit příjemci. Proto mohou být v některých státech účtovány příplatky za provedení komplexních celních služeb, a to zejména u zásilek, které vyžadují:

 

Formální celní prohlášení na více než tři druhy zboží;

 

Celní záruku nebo nutnost doručit zboží pod celní zárukou;

 

Dočasné dovozní řízení;

 

Celní odbavení, do něhož je zapojena jiná státní instituce než celní.

 

20.9. V některých státech můžeme realizovat zálohové platby na dovozní clo, daně, pokuty nebo musíme poslat poštou jménem dovozce zálohu – v takovém případě bude příjemci účtován místní administrativní poplatek a vy budete za tento poplatek ručit pro případ, že nám jej příjemce nezaplatí.

 

20.10. Jestliže nám zadáte zvláštní pokyny k fakturaci nebo si dohodnete s příjemcem zásilky nebo s jinou osobou, že zaplatí přepravné, poplatky anebo cla, daně, penále, závazky, výměry, výdaje, či uložené přirážky a pokuty vzniklé v souvislosti se zásilkou nebo v souvislosti s ostatními službami a příjemce nebo jiná vámi pověřená jiná osoba nám odmítne uhradit naše přepravné nebo výše uvedené náklady, souhlasíte, že nám tyto částky zaplatíte vy, a to do 7 dnů od našeho oznámení o jejím odmítnutí zaplatit.

 

20.11. Naše vyúčtování neobsahuje kopii dokladu o doručení, které můžete na vyžádání průkazně obdržet v elektronické podobě) nebo jiné dokumenty.

 

20.12. Vyúčtování je prováděno elektronickou formou, zejména formou faktury. Pokud požadujete písemné provedení vyúčtování, vyhrazujeme si právo tuto službu zpoplatnit.

 

20.13. Naše vyúčtování (nejčastěji formou faktury) musí být zaplaceno v měně stanovené na faktuře nebo v jiné místní měně při kurzu, který jsme stanovili.

 

20.14. V případě, že byste nám dlužili za pro vás přepravované nebo doručené zásilky nebo za ostatní námi pro vás provedené služby, můžeme vůči vám uplatnit všeobecné zadržovací a/nebo zástavní právo, a to na všechny vaše zásilky nacházející se v našem držení, přičemž máme i právo prodat zásilku, která se nachází v našem držení a výtěžek z prodeje použít na vyrovnání takto dlužných částek. Vznik ani výkon zadržovacího či zástavního práva není Přepravce Objednateli povinen sdělit.

 

20.15. V případě existence takové zákonné povinnosti, zejména při mezinárodní přepravě zásilky, se zavazujete uhradit veškerá cla, daně a poplatky včetně poplatků za kolky a známky, které jsou spojeny s přepravou a ostatními službami včetně vystavení a doručení všech dokumentů a vyrozumění.

 

21. UKONČENÍ SMLOUVY

21.1. Smlouvu lze vypovědět oběma stranami bez uvedení důvodu. Smlouva v takovém případě skončí uplynutím šedesátidenní výpovědní doby.

 

21.2. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy Přepravcem. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí situace, kdy přeprava či další služba není ani z části způsobilá účelu plynoucím ze Smlouvy, jinak k účelu, kterému služba primárně slouží. Podstatným porušením Smlouvy je tedy pouze ta situace, kdy služba je pro Objednatele zcela nepoužitelná ke svému hlavnímu účelu zaviněním Přepravce. Veškerá ostatní porušení Smlouvy ze strany Přepravce jsou nepodstatnými porušeními Smlouvy, a to i ve svém souběhu a kombinaci. Přeprava a poskytování dalších služeb jsou ve smyslu VOP samostatnými Smlouvami, byť vzniklými z jedné Objednávky, a veškerá práva je Objednatel povinen uplatňovat pouze vůči Smlouvě, které se toto právo týká, nikoli k jiné.

 

21.3. V případě, že předmětem Smlouvy je několik služeb přeprav či dalších služeb, vztahuje se právo odstoupit od Smlouvy na každé službu zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být Přepravci odesláno ve lhůtě bez zbytečného odkladu, maximálně do 5 dní od zjištění a je akceptovatelné pouze pomocí listinné pošty (dopisem) na adresu sídla Přepravce. Pro odstoupení od Smlouvy musí Objednatel využít vzorový formulář poskytovaný Přepravcem nazvaný reklamační protokol. Tento je dostupný na webových stránkách Přepravce nebo jej lze kdykoliv vyžádat na jeho emailové adrese.

 

21.4. Přepravce může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od Smlouvy či ji vypovědět, i bez výpovědní doby zejména pokud Objednatel neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení Smlouvy, kdykoli do dodání jakékoli služby, změní-li se charakter zásilky či služby či se služba zruší nebo služba již v této variantě není poskytována. Přepravce je povinen tuto skutečnost Objednateli oznámit. V případě odstoupení od Smlouvy se odstoupení týká pouze těch služeb, které již nebyly započaty. Ohledně nezapočatých služeb vrátí Přepravce Objednateli peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení Objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky Přepravce od Objednatele přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (Objednatel zaplatil Přepravci).

 

21.5. V případě akceptace odstoupení od Smlouvy Přepravcem dle čl. 21.2 VOP se Smlouva od počátku ruší pouze ve vztahu ke konkrétní službě, jež ještě nebyla započata. Objednatel je oprávněn učinit odstoupení od Smlouvy pouze pomocí reklamačního protokolu, v němž podrobně popíše vadu, její povahu, vadu prokazatelně doloží a zvolí si jako právo z vadného plnění odstoupení od Smlouvy. Objednatel je povinen uhradit ty služby, ohledně kterých bylo započato plnění či již byly poskytnuty.

 

21.6. V případě, že Přepravce schválí odstoupení od Smlouvy, vznikne Objednateli právo na vrácení peněžních prostředků přijatých od Objednatele a tyto vrátí Přepravce na základě Smlouvy do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy Objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je Přepravce od Objednatele přijal, pokud je přijal. Přepravce je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Objednatelem i dříve či jiným způsobem, pokud s tím Objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím Objednateli další náklady.

 

21.7. Je-li společně se službou poskytnut Objednateli či jeho Zákazníku dárek, je darovací smlouva mezi Přepravcem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od jakékoli Smlouvy Objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Objednatel je povinen vrátit i poskytnutý dárek. Pro vrácení dárku se uplatní stejná lhůta 7 dní.

 

22. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

22.1. Objednatel se zavazuje předávat Přepravci osobní údaje Objednatele, Zákazníků i Příjemců za účelem plnění Smlouvy, vyžádat si jejich souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li fyzickými osobami a dodržovat veškeré zákonné povinnosti. Ochrana osobních údajů Objednatele, Zákazníků i Příjemců, kteří jsou fyzickými osobami, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a těmito VOP. Objednatel předá Přepravci osobní údaje Zákazníků i Příjemců, kteří souhlasili se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa a dalších osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů, pokud takové Objednatel sdělí Přepravci z jakéhokoli důvodu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tam, kde se v tomto čl. 22 VOP hovoří o Objednateli tato množina zahrnuje i fyzické osoby s činností Objednatele jakýmkoli způsobem spolupracující tak, že tato spolupráce souvisí s plněním Smlouvy a těchto údajů je k plnění třeba. Souhlas těchto fyzických osob Objednatele, Zákazníků i Příjemců se Objednatel zavazuje obstarat a udržovat jej platný a účinný (dále jen „Osoby“).

 

22.2. Objednatele, Zákazníci i Příjemci souhlasí se zpracováním osobních údajů Osob Přepravcem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro marketingové účely Přepravce, zasílání obchodních sdělení a pro účely vedení uživatelských účtů. Nesdělí-li Objednatel Přepravci jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Osob Přepravcem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Osobám. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

 

22.3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen zajistit, aby Zákazník i Příjemce své osobní údaje ať už při registraci ve svém uživatelském účtu webového rozhraní nebo v Objednávce či jinde ve Smlouvě uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Přepravce o změně v osobních údajích Osob.

 

22.4. Zpracováním osobních údajů Osob může Přepravce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jinak je zpracovatelem sám Přepravce (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží a obstarávající jiné aspekty Smlouvy (zejména subdodavatelé Přepravce, výrobce apod.), nebudou osobní údaje Přepravcem bez předchozího souhlasu Osob předávány třetím osobám ani nebudou předávány do zahraničí či ze zahraniční přístupné.

 

22.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě i automatizovaným způsobem.

 

22.6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

22.7. Osoby má vůči zpracovateli (22.4 VOP) osobních údajů, tyto práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům a právo na získání potvrzení o zpracování osobních údajů;

 

Právo na opravu osobních údajů;

 

Právo na výmaz osobních údajů;

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů;

 

Právo na přenositelnost osobních údajů;

 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Realizace všech práv Osob je vázána na podání žádosti k Přepravci, který zdvořile upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy stanovující mu mnohé povinnosti. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv Osob odmítnuta. Žádosti a námitky Osoby podávají elektronicky emailem na kontaktní adresu uvedenou na webových stránkách Přepravce. Přepravce žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je Přepravce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude Osoba informována.

 

Přepravce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

23. DORUČOVÁNÍ A SOUBORY COOKIES

23.1. Osobám ve smyslu čl. 21.2. může být sdělení, zboží či služby ze Smlouvy doručovány na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu (například ve webovém rozhraní) či jinak uvedenou ve Smlouvě.

 

23.2. Objednatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Přepravcem na elektronickou adresu Objednatele. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies souborů a s jejich analýzou. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Objednatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

23.3. Sdělení či služby ze Smlouvy může být také doručováno na adresu sídla Objednatele nebo adresu specifikovanou v Objednávce nebo Smlouvě pozemní poštou. Pozemní poštou se rozumí jakákoli jiná doprava než elektronická.

 

24. ODDĚLITELNOST SMLUVNÍCH USTANOVENÍ

V případě, že by byla jakákoli část těchto VOP prohlášena za neplatnou, neúčinnou či nevynutitelnou, nebude mít takové rozhodnutí či posouzení vliv na ostatní ustanovení těchto VOP nebo na mezi námi uzavřené Smlouvy. V případě, že se důvody neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti týkají pouze části ustanovení Smlouvy, které je oddělitelné, např. jedna věta, týká se tento důvod právě takové oddělitelné části. Je-li některé ustanovení VOP nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy.

 

25. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

25.1. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

25.2. Veškeré dodatky Smlouvy, tedy právní jednání, kterým vznikají, mění se či zanikají práva či povinnosti ze Smlouvy se Strany dohodly, že budou činěny výlučně písemnou formou se souhlasem obou Stran. Pokud nebude tato forma dodržena, nebude k takovému jednání přihlíženo (nicotné).

 

25.3. Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran a nahrazují všechna předchozí ujednání.

 

25.4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy má vždy přednost.

 

25.4. Smlouva může, ale nemusí být archivována Přepravcem v elektronické i tištěné podobě, není však dostupná ani na žádost pro Objednatele. Kontaktní údaje Přepravce jsou uvedeny na webových stránkách Přepravce.

 

V Praze dne 21. 4. 2020 David Holas, jednatel City Courier s.r.o.